September 30, 2023

Jak budovat odolnost u dětí: tipy pro rodiče

Cesta od dospívání k dospělosti je poznamenána výzvami: tlaky souvisejícími s akademickým úspěchem, vztahy s vrstevníky, profesními aspiracemi, sklonem k intimním vztahům, potřebou autonomie a experimentování, měnící se rodinnou dynamikou a neustále se měnící digitální krajinou. To může mít nepříznivé důsledky pro mladé mysli. Proto je důležité vědět, jak odolnost u dětí budovat.

Děti mohou zažívat emocionální překážky, které je vedou k osvojení si nezdravých mechanismů zvládání, jako je užívání návykových látek, konflikty, předčasné ukončení školní docházky a zvýšená zranitelnost vůči úzkosti, depresi, užívání návykových látek a pokusy o sebevraždu.

K řešení těchto výzev je zásadní zaměřit se na způsoby, jak u dětí vybudovat odolnost, vybavit je nástroji, které potřebují k překonání životních vzestupů a pádů.

Co je to odolnost?

Odolnost je definována jako schopnost odrazit se od nepřízně osudu, přizpůsobit se změnám a prospívat navzdory obtížným okolnostem. Nejde o to vyhýbat se obtížím, ale spíše rozvíjet schopnost se s nimi efektivně vypořádat a učit se z nich. Odolnost není statická vlastnost. Spíše jde o dovednost, kterou lze časem pěstovat a posilovat.

Děti mohou čelit depresi
Šachy mohou v dětech zanechat smíšené emoce. Obrázek poskytl: Shutterstock

Jaké jsou způsoby, jak budovat odolnost u dětí?

1. Zlepšit vazbu mezi rodičem a dítětem

Rodiče a opatrovníci musí aktivně naslouchat a zapojovat se do neodsuzujících rozhovorů, potvrzovat emoce a zkušenosti mladých lidí. Zjistilo se, že když mladí lidé vědí, že mají spolehlivý podpůrný systém, je pravděpodobnější, že v případě potřeby vyhledají pomoc. Mladí lidé by měli být povzbuzováni k tomu, aby s těmito lidmi sdělovali své myšlenky a pocity, a tím podporovali pocit sounáležitosti a bezpečí. Vědomí, že ve svých bojích nejsou sami, jim může přinést útěchu a povzbuzení v těžkých časech a vybudovat odolnost. Nastavení limitů pro používání jejich zařízení a povzbuzení je, aby se zapojili do offline aktivit, jim může pomoci odpojit se a soustředit se na budování skutečných spojení, která jsou nezbytná pro budování odolnosti.

2. Pěstujte si zdravé dovednosti zvládání

Vzdělávání mladých lidí, aby upřednostňovali svou fyzickou, emocionální a duševní pohodu, vysílá zprávu, že na jejich zdraví záleží. Pravidelné cvičení, udržování vyvážené stravy, dostatek spánku, procvičování všímavosti, hluboká dechová cvičení, vedení deníku a zapojování se do kreativních činností, jako je umění nebo hudba, to vše může být cestami ke zdravým způsobům, jak zpracovat emoce a podpořit péči o sebe. Mohou si budovat odolnost tím, že posilují svou celkovou pohodu. Navíc, když je naučíte identifikovat své pocity a konstruktivně je vyjádřit, můžete předejít emočnímu potlačování a podpořit emoční inteligenci.

3. Udělejte to normální mluvit o šachách

Je důležité, aby se mladí lidé naučili vidět neúspěch jako příležitost k učení a růstu, spíše než jako odraz jejich sebeúcty. Když pochopí, že neúspěchy jsou součástí procesu učení a nedefinují je, je pravděpodobnější, že vytrvají a zůstanou optimističtí i tváří v tvář nepřízni osudu. Je to jeden z nejdůležitějších způsobů, jak podporovat odolnost dětí.

4. Podporujte stanovení realistických cílů a očekávání

Děti by měly být vedeny při stanovování krátkodobých a dlouhodobých cílů, ať už se týkají studia, koníčků nebo osobního rozvoje. Pocit úspěchu, který plyne z dosažení těchto cílů, může vybudovat jejich sebevědomí a odolnost. Nerealistická očekávání mohou u dětí vést k pocitům nedostatečnosti a stresu. Je nezbytné stanovit cíle, které jsou dosažitelné a v souladu s individuálními silnými stránkami a zájmy mladého člověka.

Pomozte svému dítěti stát se odolným
Nastavení nerealistických očekávání může mít pro vaše dítě škodlivé důsledky. Obrázek poskytl: Shutterstock

5. Najděte si podpůrné školní a vysokoškolské prostředí

Školy a vysoké školy hrají důležitou roli v rozvoji mladých lidí. Potřebují spustit programy na podporu emoční inteligence, povědomí o duševním zdraví, oslavování selhání a iniciativ proti šikaně. Ty mohou snížit tlak a zvýšit pohodu. Pedagogové mohou být také vyškoleni, aby rozpoznali známky problémů studentů a poskytli potřebné zdroje.

6. Vyhledejte odbornou pomoc

I když je budování odolnosti zásadní, je důležité si uvědomit, že některé situace vyžadují odborný zásah. Pokud mladý člověk zažívá trvalé pocity deprese, úzkosti nebo jiných duševních problémů, je nezbytné vyhledat pomoc kvalifikovaného odborníka na duševní zdraví.

Poslední slovo

Zlepšení duševního zdraví podporou odolnosti u dětí je mnohostranný přístup, který vyžaduje kolektivní úsilí rodičů, pedagogů a společnosti jako celku. Investováním do jejich odolnosti investujeme do jejich schopnosti vést plnohodnotný život se silnou duševní a emocionální pohodou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *